Новини от света на тръбите

СЪОБЩЕНИЕ


Фирма ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД - гр. Русе, започна изпълнението на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: № BG16RFOP002-2.077-1240-C01/ 14.01.2021

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Срок на изпълнение: 3 месеца

Място на изпълнение: гр. Русе, бул. „Тутракан" 100

Общ размер на допустимите разходи: 150 000,00 лева

Размер на безвъзмездната помощ: 150 000,00 лева

Проектът цели да се осигури оперативен капитал на фирмата, необходим за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.