Новини от света на тръбите

Проект "Повишаване на енергийната ефективност"


ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД стартира изпълнението на договор BG16RFOP002-3.001-0657. Проектът „Повишаване на енергийната ефективност на „ЕМЦ Дистрибюшън“ ЕООД чрез инвестиции в ново технологично оборудване“ се финансира от Оперативна Програма „ Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Срокът за неговото изпълнение е 16 месеца. Одобреният бюджет по проекта е 2 525 000лв., от които размерът на европейското финансиране е 1 270 240лв., а националното съфинансиране – 224 160лв. Реализирането на проекта е насочено към постигане на следната обща цел: чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да бъде постигнат устойчив растеж и повишаване на устойчивата конкурентоспособност на предприятието. По настоящия проект, ЕМЦ Дистрибюшън ЕООД планира да извърши обновление на част от съществуващото производствено оборудване. Очакваните резултати ое реализирането на проекта са: по-високо ефективни е екологосъобразни производствени процеси; понижаване на енергийната интензивност; повишаване на рентабилността на производствената дейност

На 25.01.2019 г. от 10:00 часа в производствената база на "ЕМЦ Дистрибюшън" ЕООД на адрес град Русе, бул. "Тутракан" № 100, приемна зала, ще се проведе втори информационен ден във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0657-C01 по проект "Повишаване на енергийната ефективност на "ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване" по процедура BG16RFOP002-3.001 "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" на Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г."На 04.05.2018 г. от 10:00 часа в производствената база на "ЕМЦ Дистрибюшън" ЕООД на адрес град Русе, бул. "Тутракан" № 100, се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0657-C01 по проект "Повишаване на енергийната ефективност на "ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване" по процедура BG16RFOP002-3.001 "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" на Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г."На 04.05.2018 г. от 10:00 часа в производствената база на "ЕМЦ Дистрибюшън" ЕООД на адрес град Русе, бул. "Тутракан" № 100, приемна зала, ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0657-C01 по проект "Повишаване на енергийната ефективност на "ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване" по процедура BG16RFOP002-3.001 "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" на Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г."На 19.02.2018 г. е открита процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0657-C01 "Повишаване на енергийната ефективност на "ЕМЦ ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване", който се финансира по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.